Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Coaching van hart tot hart, gevestigd te Nootdorp (Zuid-Holland) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27314920.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.
 • Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever
 • Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende coaching.
 • Diensten: alle door Coaching van hart tot hart geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Coaching van hart tot hart, op iedere overeenkomst tussen de partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Tarieven en totstandkoming van de behandelovereenkomst

 1. De tarieven genoemd op de website (www.coachingvanharttothart.nl) zijn inclusief BTW.
 2. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Coaching van hart tot hart is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door opdrachtgever voor akkoord zijn getekend.
 5. De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de behandelovereenkomst

 1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de behandelovereenkomst uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, geen resultaatverplichting.
 3. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever in overleg treden met derden.

Artikel 5. Regels rondom de afspraken.

 1. Afspraken voor een sessie beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen op het afgesproken tijdstip en plaats aanwezig te zijn.
 2. Indien een sessie niet op tijd kan beginnen dan betekent dit niet dat de sessie voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft als dan het volledige tarief verschuldigd.
 3. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient deze 24 uur van te voren telefonisch aan opdrachtnemer te worden doorgegeven.
 4. Indien de annulering korter dan 24 uur van te voren plaatsvind, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd 50% van het geldende tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Coaching van hart tot hart is ten allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of noodzakelijke zorg aan dierbare. Aan opdrachtgever worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht.
 6. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten allen tijde de behandelovereenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 6. Betaling.

 1. Coaching van hart tot hart stuurt opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Facturen dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Coaching van hart tot hart gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid en privacy.

 1. Coaching van hart tot hart is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening.
 2. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

 1. Coaching van hart tot hart heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat opdrachtgever in het kader van de behandelovereenkomst aan opdrachtnemer heeft betaald.
 3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Coaching van hart tot hart toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst indien Coaching van hart tot hart ter zake in verzuim is.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met eventueel eigen risico.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 9. Klachten en geschillen.

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij Coaching van hart tot hart.
 2. Coaching van hart tot hart is aangesloten bij het klachtenportaal zorg van het KinderCoachGilde.

Artikel 10. Slotbepaling.

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.